SiC Field Effect Transistor>
Type Download I(AV)

VRRM


(I=IRM)

IFSM VFM IRM Trr Case Style
VFM I(AV) TA=25℃
A V A V A μA ns
SCT3022KL SCT3022KL GSD 427 95 1200 22 36 18 2.7

RECOMMENDED PRODUCTS

SiC Schottky Diodes

SiC Field Effect Transistor